FORUM INTERDYSCYPLINARNE

Nota prawna

Niniejszy serwis został przygotowany przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  („Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.” lub „Spółka”), jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Odpowiedzialność Użytkownika 

Przystępując do korzystania z serwisu, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na warunki określone poniżej, bez możliwości zgłaszania zastrzeżeń do ich treści. Jeżeli nie akceptują Państwo poniższych warunków, prosimy o opuszczenie serwisu.

Przystępując do korzystania z serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i  praw majątkowych osób trzecich.

Korzystanie z treści 

Cała zawartość niniejszej witryny internetowej stanowi własność Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. i jest chroniona przez prawo autorskie. Udziela się zezwolenia na korzystanie z dokumentów (takich jak biała księga, informacje prasowe, arkusze danych i najczęściej zadawane pytania) zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej pod następującymi warunkami:

(1) niniejsza informacja zostanie zamieszczona we wszystkich dokumentach, a w szczególności zostanie umieszczona wraz z informacją o prawach autorskich;

(2) zastosowanie wspomnianych dokumentów będzie miało charakter wyłącznie informacyjny, medialny i własny lub niekomercyjny, a dokumenty nie będą kopiowane ani umieszczane w sieciach komputerowych lub rozpowszechniane przez media komercyjne;

(3) żadne dokumenty nie będą modyfikowane w jakikolwiek sposób. Wykorzystanie do jakichkolwiek innych celów jest wyraźnie zakazane i może skutkować poważnymi karami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego oraz karnego. Naruszenia będą ścigane.

 

Udzielone powyżej zezwolenie nie obejmuje wykorzystania projektu lub układu witryny internetowej boehringer-ingelheim.pl ani jakiejkolwiek innej strony będącej własnością jednej z firm grupy Boehringer Ingelheim bądź przez nią obsługiwanej, licencjonowanej lub kontrolowanej. Elementy tych witryn internetowych są chronione prawami autorskimi, a także przepisami dotyczącymi projektów graficznych, znaków handlowych, nieuczciwej konkurencji i innymi. Nie mogą być one kopiowane ani naśladowane w całości bądź w części. Znaki handlowe, szata graficzna, logo, elementy graficzne, dźwięki lub obrazy z witryny internetowej firmy Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie mogą być kopiowane ani retransmitowane, chyba że określona firma Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., właściciel praw autorskich, udzieli na to wyraźnego zezwolenia.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. jako poufne. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Korzystanie z tej strony może być rejestrowane.

 

Wszelkie prawa, których w niniejszym dokumencie nie udzielono w sposób wyraźny, są zastrzeżone.

Informacja o znakach towarowych

Pojawiające się na niniejszej stronie internetowej nazwy handlowe produktów Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., niezależnie od tego, czy są wyróżnione czcionką pogrubioną lub znakiem ®, czy też nie, są znakami towarowymi podmiotów należących do grupy firm Boehringer Ingelheim. Nazwy innych firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Używanie tych znaków towarowych oraz nazwy i logo firmy Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., z wyjątkiem zezwolenia określonego powyżej, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa karnego.

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. i/lub jej dostawcy w żaden sposób nie oświadczają, że informacje zawarte w dokumentach i materiałach graficznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej są odpowiednie do jakichkolwiek celów. Wszelkie takie dokumenty i materiały graficzne są zamieszczane „w stanie, w jakim są”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. i/lub jej dostawcy niniejszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji lub warunków w odniesieniu do tych informacji, w tym jakichkolwiek gwarancji dorozumianych lub warunków wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu własności i nienaruszalności praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko związane z dostępem do niniejszej strony internetowej i korzystaniem z jej zawartości. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. i/lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe, ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków spowodowane działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym działaniem deliktowym, wynikające z lub pozostające w związku z użyciem lub zastosowaniem informacji dostępnych na niniejszej stronie internetowej.

Dokumenty oraz powiązane elementy graficzne opublikowane na tym serwerze mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. i/lub jej dostawcy mogą w dowolnym momencie wprowadzać poprawki i/lub zmiany w produktach i/lub programach opisanych w tym miejscu.

Niemniej Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były prawdziwe i aktualne, nie może tego jednak zagwarantować. Jednocześnie Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do inforacji zawartych w serwisie w każdej chwili i bez uprzedzenia

 

Informacja o produktach 

 

Dokumenty dotyczące produktów farmaceutycznych nie powinny zastępować konsultacji z przedstawicielem fachowego personelu medycznego lub innym wykwalifikowanym specjalistą. Gdy potrzebna jest porada w sprawie określonego problemu zdrowotnego, należy zawsze skonsultować się z przedstawicielem fachowego personelu medycznego.

Uwagi dotyczące oprogramowania, dokumentów i usług dostępnych w niniejszej witrynie internetowej

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. lub jej dostawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe ani jakiekolwiek inne szkody powstałe na skutek utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub zysków spowodowane działaniem wynikającym z umowy, zaniedbaniem lub innym działaniem deliktowym, wynikające z użycia lub działania oprogramowania, dokumentacji, świadczenia lub niedostarczenia usług lub informacji dostępnych w niniejszej witrynie lub spowodowane działaniem związanym z powyższym.

Łącza do stron internetowych osób trzecich

Niektóre łącza zamieszczone w tym miejscu prowadzą poza stronę Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., do zewnętrznych witryn internetowych. O ile nie podano inaczej w metryce zewnętrznej witryny internetowej, strony, do których prowadzą łącza, nie są kontrolowane przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. i żaden podmiot należący do Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialny za zawartość takiej strony, jakiekolwiek łącza na niej zamieszczone ani żadne zmiany lub aktualizacje takich stron. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.nie jest również odpowiedzialny za prezentacje z zastosowaniem mediów strumieniowych ani jakiekolwiek inne formy transmisji z takiej strony. Łącza zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody Użytkownika; zamieszczenie łącza nie oznacza aprobaty strony, do której prowadzi łącze, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o..

Pytania i informacje zwrotne

Pytania i inne informacje zwrotne kierowane Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. poprzez niniejszą witrynę internetową nie powinny dotyczyć kwestii osobistych związanych ze zdrowiem ani określonych produktów dostępnych wyłącznie na receptę; takie problemy należy konsultować z przedstawicielami fachowego personelu medycznego. W przypadku otrzymania od Użytkownika tych dokumentów informacji zwrotnych, takich jak pytania, uwagi, sugestie itp. dotyczące zawartości tych dokumentów, informacje takie będą uważane za jawne, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie będzie wiązać żadne zobowiązania jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tych informacji, wobec czego informacje te będą mogły być powielane, użytkowane, ujawniane i rozpowszechniane do innych odbiorców bez ograniczeń — z tym, że jeżeli wymagają tego właściwe przepisy o ochronie prywatności, tylko w formie zanonimizowanej.

Informacja o treści

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w serwisie nie są również publikowane w ramach działań reklamowych, zgodnie z literą prawa.

Dane osobowe 

Niniejsze oświadczenie o Prywatności dostarcza informacji w jaki sposób Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, gromadzi, przechowuje i wykorzystuje informacje o osobach odwiedzających niniejszy serwis.

Używając tej strony, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji określonych w niniejszej sekcji. Użytkownik uznaje również prawo Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. do okresowej zmiany, modyfikacji, dodawania, usuwania lub aktualizacji w inny sposób niniejszych warunków wedle uznania Boehrinher Ingelheim Sp. z o.o., bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszą informacje Użytkownik znajdzie na stronie główniej serwisu oraz w każdej witrynie, na ktrórej wymagane są dane osobwe. W miejscach witryny, gdzie gromadzone są dane osobowe, mogą pojawiać się dalsze wyjaśnienia dotyczące celów w jakich dane są wykorzystywane przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

W każdym orzypadky gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zgodzie z przepisami prawa (tj. zgodzie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

 1. a.Zobowiązanie 

Dane osobowe dotyczą informacji takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres korespondencyjny lub numer telefnu, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji. Dane osobwe przetwarzane są zgodnie z opisanymi niżej zasadami, niemniej Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przetwarzania tych danych również do innych celw w wymiarze dozwolonym lub wymaganym przez przepisy prawa lub w celu umożliwienia prowadzenia wszelkiego rodzaju dochodzeń praw Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

 1. b.Formularz kontaktowy i inne zapytania 

Przetwarzamy dane Użytkownika w celu dostarczenia mu uzgodnionych lub zamówionych usług w tej witrynie internetowej

 • -w związku z rejestracją lub logowaniem,
 • -w związku z udziałem Użytkownika w szkoleniach i wydarzeniach,
 • -w związku z przesyłanymi przez nas pytaniami dotyczącymi produktów lub możliych działań nieporządanych .

 

 1. c.Dane logowania 

 

W przypadku korzystania z witryny internetowej niektóre dane, w tym dane przesyłane przez przeglądarkę (adres IP, pliki cookie, poprzednio wyświetlana strona internetowa, godzina i data, przeglądana treść) mogą być tymczasowo zapisywane. Używamy tych danych w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej witryny oraz, jeśli to konieczne, do przeglądu i egzekwowania naszych praw oraz praw osób trzecich w przypadku szkody lub naruszenia przepisów prawnych, naszych warunków użytkowania oraz praw osób trzecich.

Używamy plików cookie oraz podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe, obrazy „web beacons” oraz czyste pliki GIF (zwanych dalej „plikami cookie”). Plików cookie używamy z przyczyn technicznych, np. do przywrócenia sesji Użytkownika po zalogowaniu, jeśli poprzednia sesja została przerwana ze względu na brak aktywności. Te pliki cookie nie są wykorzystywane do analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej przez Użytkownika.

 1. d.Przekazywanie danych do stron trzecich 

 

Możemy przekazywać informacje osobowe stronom trzecim.

 1. Obowiązki sprawozdawcze wobec organów rejestracyjnych oraz egzekwowanie praw

Jako firma farmaceutyczna, podlegamy szczególnym przepisom, np. w zakresie monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Niektóre z tych przepisów wymagają od nas przesyłania sprawozdań dotyczących Użytkownika organom regulacyjnym lub innym organom na całym świecie (w tym w krajach, gdzie poziom ochrony danych może być inny niż w UE). Przekazujemy organom dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

W celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich, możemy również ujawniać dane posiadaczom praw, konsultantom oraz organom zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Usługodawca

Angażujemy usługodawców do przetwarzania danych osobowych tkownika w celach opisanych w niniejszej informacji na temat ochrony danych. Tacy usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami oraz pod naszą kontrolą, zgodnie z tym oświadczeniem o ochronie prywatności danych.

 1. Spółki Boehringer Ingelheim

W ramach globalnej grupy spółek angażujemy pozostałe przedsiębiorstwa Boehringer Ingelheim wspierające nas w przetwarzaniu danych. Takie spółki grupy przetwarzają dane wyłącznie w celach wskazanych w tym oświadczeniu o ochronie danych.

 1. Przesyłanie danych do odbiorców spoza UE

Niektórzy z tych usługodawców oraz spółek X przetwarzają dane osobowe poza UE. W tych przypadkach zapewniamy odpowiedni poziom ochrony danych pozwalający na zgodność z prawem europejskim (zwykle poprzez unijne standardowe klauzule umowne publikowane przez Komisję Europejską).

 1. e.Usunięcie danych osobowych    

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne dla celu przetwarzania, który oznacza głównie dostarczanie naszych usług żądanych przez Użytkownika. Oznacza to na przykład, że będziemy przesyłać Użytkownikowi biuletyny dopóki nie wycofa on subskrypcji, lub że będziemy przechowywać jego dane (login, zawód, nazwisko itp.) tak długo, jak będzie on utrzymywać u nas swoje konto Użytkownika.

Prawa używtkownika 

Użytkownik może zażądać informacji na temat tego, jakie dane osobowe przechowujemy. Jeżeli Użytkownik przekazał dane osobowe na podstawie umowy lub zgody, przysługuje mu prawo do otrzymania tych danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może zażądać usunięcia lub poprawy jego danych albo ograniczenia przetwarzania tych danych. W przypadku, gdy informacje osobowe Użytkownika są przekazywane do kraju spoza UE, który nie zapewnia odpowiedniej ochrony, Użytkownik ma prawo żądać wydania kopii umowy zapewniającej odpowiednią ochronę danych osobowych.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, może on wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika na podstawie równowagi interesów, Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych. W takim przypadku nie będziemy wykorzystywać jego danych, chyba że nasze interesy okażą się nadrzędne. Użytkownik może sprzeciwić się użytkowaniu jego danych dla bezpośrednich celów marketingowych np. otrzymywaniu wiadomości e-mail, w dowolnym czasie, bez dalszego rozpatrywania

Kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy dane osobowe, niniejszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych, lub w celu wykonania swoich uprawnień, użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym czasie https://www.boehringer-ingelheim.pl/kontakt lub może bezpośrednio skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com

 

Polityka dotycząca plików cookie 

W naszej witrynie internetowej Używane są pliki cookie, które służą do odróżniania poszczególnych korzystających z niej Użytkowników oraz poprawie wrażeń Użytkownika związanych z jej przeglądaniem.

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym na urządzenie (np. komputer), kiedy Użytkownik otwiera niektóre witryny internetowe. Pliki cookie są powszechnie używane w celu umożliwienia funkcjonowania witryn internetowych lub usprawnienia ich funkcjonowania, a także w celu rozpoznania danego urządzenia przy kolejnych wizytach w celu przekazania stosownych informacji właścicielom witryny. Pliki cookie nie są wirusami — zawierają elementy tekstowe, a nie skompilowany kod — toteż nie mogą zostać wykonane na urządzeniu z dostępem do Internetu ani nie wpływają na jego działanie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie www.allaboutcookies.org. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania usług i poprawiania ich jakości.

Każdy komputer, laptop, urządzenie PDA, telefon komórkowy, smartfon, tablet i/lub inne urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową z możliwością połączenia ze stroną internetową może być urządzeniem z dostępem do Internetu.

Jak Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. używa plików cookie?

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. używa plików cookie wyłącznie w celu dostarczania stron Użytkownikom i tylko w przypadku uzyskania od nich wyraźnego zezwolenia. Nie zezwalamy na przenoszenie plików cookie do innych firm ani też nie zezwalamy innym firmom na dostęp do naszych plików cookie lub odczytywanie zawartych w nich informacji.

Nasza polityka wymaga otwartości i uczciwości wobec Użytkownika odnośnie do sposobu używania przez nas plików cookie. Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nigdy nie będzie używać plików cookie do celów związanych z reklamami lub do zbierania informacji na temat historii przeglądania witryny Użytkownika.

Jakich typów plików cookie używamy?

„Pliki cookie sesji” to tymczasowe pliki cookie, które są aktywne do czasu wylogowania się Użytkownika z witryny lub ich ważność wygasa po określonym czasie braku aktywności oraz mogą rejestrować następujące informacje: zarządzanie sesjami Użytkownika, identyfikowanie czy Użytkownik odwiedzał stronę wcześniej, jak często i z jakimi preferencjami, Loadbalancer, CQ5 cookie, czy Użytkownik się logował. Pliki cookie sesji mają istotne znaczenie dla prawidłowego działania witryny, na przykład dla dostępu do jej obszaru logowania.

„Stałe pliki cookie” pozostają na urządzeniu Użytkownika przez dłuższy czas (zależy to od czasu działania konkretnego pliku cookie) oraz rejestrują następujące informacje: identyfikowanie czy Użytkownik odwiedzał stronę wcześniej, jak często i z jakimi preferencjami, Loadbalancer, CQ5 cookie, czy Użytkownik się logował. W witrynach internetowych mogą być używane dwa rodzaje stałych plików cookie, które:

 1. Mogą być zapisywane na urządzeniu Użytkownika po pierwszym zalogowaniu się w witrynie. Takie pliki cookie zawierają unikatowy identyfikator firmy i są używane w celu oznaczenia witryny marką i do innych dostosowań.
 2. Mogą być zapisywane na urządzeniu Użytkownika, aby witryna zapamiętała daną nazwę Użytkownika. Tę opcję można wybrać, zaznaczając pole wyboru na stronie logowania. Zaznaczając pole wyboru, Użytkownik zgadza się na przechowywanie i odczytywanie danego pliku cookie.

Bezpieczeństwo

Aby zagwarantować, że jedynie Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. może używać naszych plików cookie, szyfrujemy całe pliki albo znajdujące się w nich wartości. Tylko Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. może odszyfrować plik cookie i odczytać znajdujące się w nim dane. Nigdy nie zapisujemy w naszych plikach cookie żadnych danych osobowych Użytkownika. Stosowanie przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. plików cookie nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze ani w zainstalowanym oprogramowaniu.

Istnieje możliwość określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookie za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w komputerze.

Niniejsza witryna może wykorzystywać następujące usługi analityki sieciowej:

– Adobe Analytics – świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”),

– Google Analytics – świadczoną przez Google, Inc. („Google”),

– Piwik,

– Webtrends12.

Ww. narzędzia analityczne wykorzystują pliki cookie na potrzeby analizy sposobu korzystania z witryny przez Użytkowników oraz analizy ruchu w celu doskonalenia witryny.

 

Adobe Analytics: Wykorzystujemy również pliki cookie Adobe Analytics – usługę analityki sieciowej świadczoną przez Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe”). Adobe Analytics wykorzystuje pliki cookie w imieniu Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. w celu analizowania wszystkich wzorców ruchu i korzystania z witryny. Adres IP uzyskiwany przez pliki cookie jest anonimizowany przed geolokalizacją. Ponadto jest on zastępowany przez ogólny adres IP. Adobe nie będzie kojarzyć adresu IP Użytkownika z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Adobe. Możliwe jest zablokowanie gromadzenia i użytkowania informacji przez Adobe (pliki cookie i adres IP) poprzez skorzystanie z opcji dostępnych pod adresem: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

Analizy pomagają nam w usprawnieniu usług oraz opierają się na tzw. klauzuli wyważenia interesów DSGVO.

 

Google Analytics: Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics – usługę analityki sieciowej świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie na potrzeby analizy sposobu korzystania z witryny przez Użytkowników. Jeżeli Użytkownik znajduje się w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, jego adres IP zostanie skrócony przez Google zanim zostanie on przekazany do USA. W wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA może zostać przesłany pełny adres użytkownika, który dopiero tam zostanie skrócony. W imieniu Boehringer Ingelheim Google będzie wykorzystywać te informacje w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej oraz świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie internetowej i korzystania z Internetu. Adres IP przesyłany z przeglądarki Użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie kojarzony z żadnymi innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy cross-device strumieni odwiedzających w oparciu o poszczególne numery identyfikacyjne użytkowników]

Użytkownik może spowodować, aby dane (w tym jego adres IP) generowane przez pliki cookie nie były przesyłane Google, pobierając i instalując tę wtyczkę przeglądarki.

 

Piwik: Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje usługę analityki sieciowej Matomo, platformy analitycznej typu open source (zob. https://matomo.org/). Matomo wykorzystuje pliki cookie na potrzeby analizy sposobu korzystania z witryny przez Użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie (w tym skrócony adres IP) nie zawierają danych osobowych i będą zapisywane na potrzeby analityki na serwerze obsługiwanym przez Boehringer Ingelheim. Informacje dotyczące korzystania z sieci zbierane przez ten plik cookie nie będą przekazywane stronom trzecim. Analizy pomagają nam w usprawnieniu usług oraz opierają się na tzw. klauzuli wyważenia interesów DSGVO.

Użytkownik może wyłączyć przypisanie unikatowego numeru identyfikacyjnego cookie analityki sieciowej do jego komputera, aby uniemożliwić agregację i analizę danych zebranych przez niniejszą witrynę internetową.

Obecnie jesteś zarejestrowany. Kliknij tutaj, aby zrezygnować.

Formularz

 

Webtrends12: Użytkownik może w każdej chwili i ze skutkiem przyszłym zrezygnować z udostępniania danych gromadzonych w związku z tą technologią. W celu rezygnacji należy otworzyć następujący link:

[https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp]

Z chwilą rezygnacji na komputerze Użytkownika zostanie zapisany plik cookie, którego jedynym zadaniem jest zablokowanie (w przyszłości) uwzględniania jakichkolwiek działań Użytkownika w przeglądarce internetowej w opisanej powyżej analizie pseudonimizowanych danych dotyczących Użytkowania.

Firmy zewnętrzne

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. może osadzić w witrynie internetowej film wideo lub inną zawartość, pochodzącą od firm zewnętrznych. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę internetową z osadzoną zawartością, może otrzymać pliki cookie z tej zawartości.  Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. nie kontroluje tych plików cookie. Zalecamy, aby Użytkownik wyszukał dotyczące ich informacje na witrynie danej firmy.

Film osadzony w witrynie internetowej nie zostanie odtworzony automatycznie. Kliknięcie przycisku odtwarzania w osadzonym filmie oznacza, że Użytkownik zgadza się na zapisanie pliku flash cookie (jeśli jest stosowany) na swoim urządzeniu.

 

Ważne informacje o dyrektywie UE dotyczącej plików cookie dla państw członkowskich UE 

 1. Zakres

Wszystkie produkty cyfrowe, które wykorzystują pliki cookie do przechowywania informacji i uzyskiwania do nich dostępu. Obejmuje to:

 • •Strony internetowe
 • •Mobilne wersje stron internetowych
 • •Aplikacje
 • •eDetails
 1. Podstawowe informacje o stanie wdrożenia dyrektywy

Przedmiotem dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/EC jest sposób wykorzystywania plików cookie i podobnych technologii umożliwiających przechowywanie informacji oraz uzyskiwanie dostępu do przechowywanych informacji na sprzęcie Użytkownika, takim jak komputer lub urządzenie mobilne. Dotyczy to nie tylko wszystkich naszych stron internetowych, lecz także każdego produktu cyfrowego (np. aplikacji, mobilnych wersji stron internetowych) zawierającego pliki cookie. Dyrektywa ogranicza korzystanie z plików cookie przez operatorów, ponieważ nakłada na nich obowiązek informowania odwiedzających o celu stosowania plików cookie i w związku z tym przed umieszczeniem plików cookie będziemy musieli uzyskać zgodę Użytkownika.

Podobnie jak w przypadku każdej dyrektywy UE wymogi te muszą zostać wdrożone przez państwa członkowskie UE. W związku z tym szczegółowe wymagania w poszczególnych krajach, zwłaszcza te dotyczące rodzaju potrzebnej zgody (wyraźnej lub dorozumianej), zależą od przepisów wprowadzonych w danym kraju.

W Polsce dyrektywa została wdrożona poprzez nowelizację ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku krajów, w których nie wdrożono dotąd dyrektywy, nie są wymagane żadne dalsze kroki, o ile dyrektywa ta, zgodnie z orzecznictwem ETS, nie będzie powodować bezpośrednich skutków prawnych w stosunkach pomiędzy osobami.

 1. Treść dyrektywy

Czego dokładnie dotyczy dyrektywa i jak wpływa na miejscowe przepisy prawa?

W skrócie: wykorzystywanie plików cookie lub podobnych narzędzi dozwolone jest jedynie wtedy, gdy subskrybent lub Użytkownik odpowiedniego urządzenia końcowego otrzymał jasne i wyczerpujące informacje o celu gromadzenia informacji oraz uzyskiwania dostępu do takich informacji oraz wyraził na to zgodę.

Powyższe zasady dotyczące przedstawiania informacji oraz uzyskiwania zgody nie dotyczą plików cookie wyłączonych z tych wymogów, takich jak:

 • •pliki cookie wykorzystywane jako „koszyk na zakupy” na stronie akceptanta;
 • •pliki cookie sesji użytkownika umożliwiające powiązanie działań Użytkownika, gdy jest to konieczne do zapewnienia mu usługi, której oczekuje;
 • •pliki cookie, które rejestrują język Użytkownika lub inne preferencje;
 • •pliki flash cookie wymagane przez odtwarzacz multimedialny do odtworzenia zawartości wybranej przez Użytkownika.

Co do zasady przepisy dotyczące informowania i uzyskiwania wcześniejszej zgody odnoszą się do wszystkich plików cookie (poza plikami wyłączonymi z tego wymogu), takich jak:

 • •śledzące pliki cookie wtyczek społecznościowych,
 • •reklamy innych firm,
 • •analizy własne.

Metryka:

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000017946, NIP 521-053-29-35, o kapitale zakładowym w wysokości 6 548 000,00 zł.