FORUM INTERDYSCYPLINARNE

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych – Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą – ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa. Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.
Cel i podstawa prawna oraz czas przechowywania danych osobowych
Organizacja webinarium. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest konieczność przetwarzania danych w związku z zapisaniem się osoby na webinarium. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenie webinarium.
Informowanie o przyszłych webinariach oraz produktach Boehringer Ingelheim, na podany w formularzu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowa dobrowolna zgoda. Przetwarzanie danych odbywać się będzie do momentu wycofania udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Boehringer Ingelheim usług

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemów informatycznych w ramach Grupy Boehringer Ingelheim przekazujemy dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami w państwach trzecich, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa danych.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w webinarium.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
do przenoszenia danych osobowych.
do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.