FORUM INTERDYSCYPLINARNE

Administrator danych osobowych – Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. z siedzibą – ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.
Adres e-mail: info.waw@boehringer-ingelheim.com; telefon: +48 22 699 0 699
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod.waw@boehringer-ingelheim.com.
Cel i podstawa prawna oraz czas przechowywania danych osobowych
• Organizacja webinarium oraz powiadomienie przypominające poprzez sms, w przypadku pozostawienia przez uczestnika do tego celu numeru telefonu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest konieczność przetwarzania danych w związku z zapisaniem się osoby na webinarium. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenie webinarium.
• Weryfikacja na podstawie numeru PWZ, którzy lekarze z naszej bazy marketingowej uczestniczyli w webinarium, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, w związku z jego organizacją. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
Odbiorcy danych
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez Boehringer Ingelheim usług

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego Grupy Boehringer Ingelheim przekazujemy dane osobowe do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w webinarium.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
• do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
• do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.